วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00259262 3263 1
ระดับประถมศึกษา00734723 -11709 -14
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น008887 -187
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม001,0811,072 -91,059 -13