ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

102

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

39

ตาราง
รร.ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

32

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

100

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

101

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

27

ตาราง

1,059

ห้องเรียน
-13
ตาราง

19,906

นักเรียน
-238
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,292

80
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

13,843

-294
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

1,771

-24
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

1,083

ครูและบุคลากร

สนง.
61
รร.
1,022
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2567

ตาราง

1,083

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ73 /72%
ปฐมวัย - ม.ต้น27 /26%
ประถมฯ1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 39 /38%
ขนาดกลาง 60 /59%
ขนาดใหญ่ 2 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 39 /38%
ขนาดที่ 2 32 /31%
ขนาดที่ 3 15 /15%
ขนาดที่ 4 13 /13%
ขนาดที่ 5 2 /2%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
102 โรงเรียน

7 อำเภอ
เมืองตราด

32 โรงเรียน

ตาราง
แหลมงอบ

10 โรงเรียน

ตาราง
คลองใหญ่

11 โรงเรียน

ตาราง
เขาสมิง

23 โรงเรียน

ตาราง
บ่อไร่

17 โรงเรียน

ตาราง
เกาะช้าง

5 โรงเรียน

ตาราง
เกาะกูด

4 โรงเรียน

ตาราง

11 เครือข่าย
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง

11 โรงเรียน

ตาราง
ศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง

5 โรงเรียน

ตาราง
ศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกููด

3 โรงเรียน

ตาราง
ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1

14 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2

11 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่

10 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง

8 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม

9 โรงเรียน

ตาราง
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ

10 โรงเรียน

ตาราง
356 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
Version.2022.1.KAOPUNHOT