ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /0%
เพศหญิง /0%

ในสำนักงาน

60

พนักงานราชการ9 /15%
ผู้อำนวยการกลุ่ม8 /13%
อื่นๆ6 /10%
เจ้าพนักงานธุรการ5 /8%
นักทรัพยากรบุคคล4 /7%
นักวิชาการศึกษา4 /7%
อัตราจ้าง4 /7%
นักวิชาการเงินและบัญชี4 /7%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /5%
ศึกษานิเทศก์3 /5%
นิติกร2 /3%
เจ้าหน้าที่พัสดุ2 /3%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 /2%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์1 /2%
พนักงานพิมพ์ดีด1 /2%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /2%
นักจัดการงานทั่วไป1 /2%
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ1 /2%

ในโรงเรียน

1,022

ครู807 /79%
ผู้อำนวยการโรงเรียน124 /12%
ธุรการ66 /6%
ครูอัตราจ้าง14 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน10 /1%
1 /0%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
356 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
Version.2022.1.KAOPUNHOT