ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายรวม
23010003 วัดตะกางเมืองตราดตะกางศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 0
23010005 คลองขวางเมืองตราดท่ากุ่มศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 0
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดท่ากุ่มศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 0
23010007 วัดวรุณดิตถารามเมืองตราดท่ากุ่มศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 0
23010009 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)เมืองตราดท่าพริกศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 0
23010010 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)เมืองตราดเนินทรายศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 0
23010011 บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)เมืองตราดเนินทรายศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 0
23010012 บ้านไร่ป่าเมืองตราดเนินทรายศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 0
23010013 อนุบาลตราดเมืองตราดบางพระศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 0
23010014 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)เมืองตราดวังกระแจะศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 0
23010015 บ้านท่าประดู่เมืองตราดวังกระแจะศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 0
23010016 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)เมืองตราดวังกระแจะศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 0
23010018 บ้านสวนในเมืองตราดวังกระแจะศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 0
23010019 วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100เมืองตราดวังกระแจะศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 0
23010020 วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)เมืองตราดวังกระแจะศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 0
23010021 วัดแหลมหินเมืองตราดหนองคันทรงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 0
23010022 วัดหนองคันทรงเมืองตราดหนองคันทรงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 0
23010023 วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)เมืองตราดหนองเสม็ดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 0
23010024 วัดสุวรรณมงคลเมืองตราดหนองเสม็ดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 0
23010025 วัดไทรทองเมืองตราดหนองโสนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 0
23010028 วัดห้วงน้ำขาวเมืองตราดห้วงน้ำขาวศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 0
23010029 บ้านเปร็ดในเมืองตราดห้วงน้ำขาวศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 0
23010030 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)เมืองตราดห้วยแร้งศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 0
23010031 บ้านบางปรงเมืองตราดห้วยแร้งศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 0
23010033 วัดคลองขุดเมืองตราดห้วยแร้งศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 0
23010035 วัดบางปรือเมืองตราดห้วยแร้งศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด 0
23010036 วัดแหลมกลัดเมืองตราดแหลมกลัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 0
23010037 บ้านคลองประทุนเมืองตราดแหลมกลัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 0
23010038 วัดสะพานหินเมืองตราดแหลมกลัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล 0
23010039 วัดอ่าวใหญ่เมืองตราดอ่าวใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 0
23010040 บ้านแหลมพร้าวเมืองตราดอ่าวใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 0
23010041 ชุมชนวัดอ่าวช่อเมืองตราดอ่าวใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง 0
23010042 อนุบาลวัดคลองใหญ่คลองใหญ่คลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 0
23010043 บ้านคลองจากคลองใหญ่คลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010044 บ้านเนินตาลคลองใหญ่คลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 0
23010045 บ้านตาหนึกคลองใหญ่คลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 0
23010046 บ้านคลองมะนาวคลองใหญ่ไม้รูดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 0
23010047 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)คลองใหญ่ไม้รูดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 0
23010048 บ้านหนองม่วงคลองใหญ่ไม้รูดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 0
23010049 วัดห้วงโสมคลองใหญ่ไม้รูดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 0
23010050 บ้านโขดทรายคลองใหญ่หาดเล็กศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 0
23010051 บ้านคลองมะขามคลองใหญ่หาดเล็กศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 0
23010052 บ้านหาดเล็กคลองใหญ่หาดเล็กศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 0
23010053 ชุมชนบ้านเขาสมิงเขาสมิงเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010055 บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑)เขาสมิงเขาสมิงศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010056 วัดสลักเขาสมิงท่าโสมศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010057 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)เขาสมิงท่าโสมศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010058 บ้านอ่างกะป่องเขาสมิงท่าโสมศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010059 วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)เขาสมิงท่าโสมศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010060 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)เขาสมิงทุ่งนนทรีศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010062 บ้านเกษมสุขเขาสมิงเทพนิมิตศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 0
23010063 บ้านเจียรพัฒนาเขาสมิงเทพนิมิตศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 0
23010064 บ้านมณฑลเขาสมิงเทพนิมิตศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 0
23010065 บ้านดอนสูงเขาสมิงประณีตศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 0
23010066 วัดดินแดงเขาสมิงประณีตศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 0
23010067 วัดเสนาณรงค์เขาสมิงประณีตศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 0
23010068 วัดประณีตเขาสมิงประณีตศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 0
23010069 วัดฆ้อเขาสมิงวังตะเคียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010070 บ้านโป่งเขาสมิงวังตะเคียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010071 บ้านหนองบัวเขาสมิงสะตอศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 0
23010072 วัดตาพลายเขาสมิงสะตอศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 0
23010073 ชุมชนวัดแสนตุ้งเขาสมิงแสนตุ้งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010074 วัดท่าหาดเขาสมิงแสนตุ้งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010075 บ้านห้วงพัฒนาเขาสมิงแสนตุ้งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010076 บ้านเนินตะบกเขาสมิงแสนตุ้งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง2 0
23010077 วัดพนมพริกเขาสมิงแสนตุ้งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 0
23010079 วัดช้างทูนบ่อไร่ช้างทูนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 0
23010080 บ้านด่านชุมพลบ่อไร่ด่านชุมพลศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 0
23010081 บ้านปะเดาบ่อไร่ด่านชุมพลศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 0
23010082 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลบ่อไร่ด่านชุมพลศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 0
23010083 เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีบ่อไร่นนทรีย์ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 0
23010084 บ้านสระใหญ่บ่อไร่นนทรีย์ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 0
23010085 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์)บ่อไร่นนทรีย์ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 0
23010086 บ้านมะนาวบ่อไร่บ่อพลอยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 0
23010087 บ้านคลองแอ่งบ่อไร่บ่อพลอยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 0
23010089 บ้านจัดสรรบ่อไร่บ่อพลอยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 0
23010090 บ้านปะอาบ่อไร่บ่อพลอยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 0
23010091 ชุมชนบ้านตากแว้งบ่อไร่บ่อพลอยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 0
23010092 ชุมชนวัดบ่อไร่บ่อไร่บ่อพลอยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 0
23010093 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์บ่อไร่บ่อพลอยศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม 0
23010094 อัมพรจินตกานนท์บ่อไร่หนองบอนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 0
23010095 คีรีศรีสาครวิทยาบ่อไร่หนองบอนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 0
23010096 บ้านหนองบอนบ่อไร่หนองบอนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง 0
23010097 บ้านคลองใหญ่แหลมงอบคลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 0
23010098 บ้านเนินดินแดงแหลมงอบคลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 0
23010100 วัดทองธรรมชาติ
#เรียนรวมทุกชั้น
แหลมงอบคลองใหญ่ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 0
23010101 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยวแหลมงอบน้ำเชี่ยวศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 0
23010102 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)แหลมงอบบางปิดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 0
23010104 บ้านอ่าวตาลคู่
#เรียนรวมทุกชั้น
แหลมงอบบางปิดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 0
23010106 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์)แหลมงอบบางปิดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 0
23010107 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลางแหลมงอบแหลมงอบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 0
23010108 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา)แหลมงอบแหลมงอบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 0
23010109 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)แหลมงอบแหลมงอบศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ 0
23010110 บ้านคลองเจ้าเกาะกูดเกาะกูดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ 0
23010111 บ้านอ่าวพร้าวเกาะกูดเกาะกูดศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกููด 0
23010112 อนุบาลเกาะกูดเกาะกูดเกาะกูดศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกููด 0
23010113 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)เกาะกูดเกาะหมากศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกููด 0
23010114 บ้านคลองพร้าวเกาะช้างเกาะช้างศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 0
23010115 อนุบาลเกาะช้างเกาะช้างเกาะช้างศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 0
23010117 บ้านบางเบ้าเกาะช้างเกาะช้างใต้ศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 0
23010118 วัดวัชคามคชทวีปเกาะช้างเกาะช้างใต้ศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 0
23010119 วัดสลักเพชรเกาะช้างเกาะช้างใต้ศุนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง 0
356 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
Version.2022.1.KAOPUNHOT