จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด9895,191933-7,113
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง14--5
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย-72-9
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน9845,164925-7,073
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า2115-18
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-1--1
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท241-7
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1855--73
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กเร่ร่อน-----
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล ผลกระทบจากเอดส์-----
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล ชนกลุ่มน้อย-----
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กยากจน1855--73
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล อื่นๆ-----
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล กำพร้า-----
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23010003 วัดตะกางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล อายุนอกเกณฑ์-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1711953-189
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กเร่ร่อน-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล ผลกระทบจากเอดส์-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล ชนกลุ่มน้อย-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กยากจน1711953-189
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล อื่นๆ-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล กำพร้า-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23010005 คลองขวางเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล อายุนอกเกณฑ์-----
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1037--47
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กเร่ร่อน-----
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล ผลกระทบจากเอดส์-----
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล ชนกลุ่มน้อย-----
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กยากจน1037--47
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล อื่นๆ-----
23010006 บ้านทุ่งไก่ดักเมืองตราดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล