เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
23010003 วัดตะกาง เมืองตราด
23010005 คลองขวาง เมืองตราด
23010006 บ้านทุ่งไก่ดัก เมืองตราด-
23010007 วัดวรุณดิตถาราม เมืองตราด
23010009 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) เมืองตราด
23010010 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) เมืองตราด
23010011 บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) เมืองตราด
23010012 บ้านไร่ป่า เมืองตราด-
23010013 อนุบาลตราด เมืองตราด
23010014 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) เมืองตราด
23010015 บ้านท่าประดู่ เมืองตราด
23010016 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) เมืองตราด
23010018 บ้านสวนใน เมืองตราด
23010019 วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 เมืองตราด
23010020 วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) เมืองตราด
23010021 วัดแหลมหิน เมืองตราด
23010022 วัดหนองคันทรง เมืองตราด
23010023 วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) เมืองตราด
23010024 วัดสุวรรณมงคล เมืองตราด
23010025 วัดไทรทอง เมืองตราด
23010028 วัดห้วงน้ำขาว เมืองตราด
23010029 บ้านเปร็ดใน เมืองตราด
23010030 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) เมืองตราด
23010031 บ้านบางปรง เมืองตราด
23010033 วัดคลองขุด เมืองตราด
23010035 วัดบางปรือ เมืองตราด
23010036 วัดแหลมกลัด เมืองตราด
23010037 บ้านคลองประทุน เมืองตราด
23010038 วัดสะพานหิน เมืองตราด
23010039 วัดอ่าวใหญ่ เมืองตราด
23010040 บ้านแหลมพร้าว เมืองตราด
23010041 ชุมชนวัดอ่าวช่อ เมืองตราด
23010042 อนุบาลวัดคลองใหญ่ คลองใหญ่
23010043 บ้านคลองจาก คลองใหญ่
23010044 บ้านเนินตาล คลองใหญ่
23010045 บ้านตาหนึก คลองใหญ่
23010046 บ้านคลองมะนาว คลองใหญ่
23010047 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) คลองใหญ่
23010048 บ้านหนองม่วง คลองใหญ่
23010049 วัดห้วงโสม คลองใหญ่
23010050 บ้านโขดทราย คลองใหญ่
23010051 บ้านคลองมะขาม คลองใหญ่
23010052 บ้านหาดเล็ก คลองใหญ่39588103
23010053 ชุมชนบ้านเขาสมิง เขาสมิง
23010055 บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑) เขาสมิง
23010056 วัดสลัก เขาสมิง
23010057 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) เขาสมิง
23010058 บ้านอ่างกะป่อง เขาสมิง
23010059 วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) เขาสมิง
23010060 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) เขาสมิง
23010062 บ้านเกษมสุข เขาสมิง
23010063 บ้านเจียรพัฒนา เขาสมิง
23010064 บ้านมณฑล เขาสมิง
23010065 บ้านดอนสูง เขาสมิง
23010066 วัดดินแดง เขาสมิง-
23010067 วัดเสนาณรงค์ เขาสมิง-
23010068 วัดประณีต เขาสมิง
23010069 วัดฆ้อ เขาสมิง-
23010070 บ้านโป่ง เขาสมิง
23010071 บ้านหนองบัว เขาสมิง
23010072 วัดตาพลาย เขาสมิง
23010073 ชุมชนวัดแสนตุ้ง เขาสมิง
23010074 วัดท่าหาด เขาสมิง
23010075 บ้านห้วงพัฒนา เขาสมิง
23010076 บ้านเนินตะบก เขาสมิง
23010077 วัดพนมพริก เขาสมิง
23010079 วัดช้างทูน บ่อไร่
23010080 บ้านด่านชุมพล บ่อไร่
23010081 บ้านปะเดา บ่อไร่
23010082 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล บ่อไร่
23010083 เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ่อไร่-
23010084 บ้านสระใหญ่ บ่อไร่
23010085 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) บ่อไร่
23010086 บ้านมะนาว บ่อไร่
23010087 บ้านคลองแอ่ง บ่อไร่
23010089 บ้านจัดสรร บ่อไร่
23010090 บ้านปะอา บ่อไร่
23010091 ชุมชนบ้านตากแว้ง บ่อไร่
23010092 ชุมชนวัดบ่อไร่ บ่อไร่
23010093 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ บ่อไร่
23010094 อัมพรจินตกานนท์ บ่อไร่
23010095 คีรีศรีสาครวิทยา บ่อไร่
23010096 บ้านหนองบอน บ่อไร่
23010097 บ้านคลองใหญ่ แหลมงอบ
23010098 บ้านเนินดินแดง แหลมงอบ
23010100 วัดทองธรรมชาติ
#เรียนรวมทุกชั้น
แหลมงอบ
23010101 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว แหลมงอบ
23010102 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) แหลมงอบ
23010104 บ้านอ่าวตาลคู่
#เรียนรวมทุกชั้น
แหลมงอบ
23010106 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) แหลมงอบ
23010107 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง แหลมงอบ
23010108 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) แหลมงอบ
23010109 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) แหลมงอบ
23010110 บ้านคลองเจ้า เกาะกูด
23010111 บ้านอ่าวพร้าว เกาะกูด
23010112 อนุบาลเกาะกูด เกาะกูด-
23010113 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) เกาะกูด-
23010114 บ้านคลองพร้าว เกาะช้าง
23010115 อนุบาลเกาะช้าง เกาะช้าง
23010117 บ้านบางเบ้า เกาะช้าง
23010118 วัดวัชคามคชทวีป เกาะช้าง
23010119 วัดสลักเพชร เกาะช้าง