แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน กม. ระยะทาง - กม. ระยะทาง - กม. ระยะทางเกินกว่า กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
23010003 โรงเรียนวัดตะกาง ตะกางเมืองตราด
23010005 โรงเรียนคลองขวาง ท่ากุ่มเมืองตราด
23010006 โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก ท่ากุ่มเมืองตราด
23010007 โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม ท่ากุ่มเมืองตราด
23010009 โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) ท่าพริกเมืองตราด
23010010 โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) เนินทรายเมืองตราด
23010011 โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) เนินทรายเมืองตราด
23010012 โรงเรียนบ้านไร่ป่า เนินทรายเมืองตราด
23010013 โรงเรียนอนุบาลตราด บางพระเมืองตราด
23010014 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) วังกระแจะเมืองตราด
23010015 โรงเรียนบ้านท่าประดู่ วังกระแจะเมืองตราด
23010016 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) วังกระแจะเมืองตราด
23010018 โรงเรียนบ้านสวนใน วังกระแจะเมืองตราด
23010019 โรงเรียนวัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 วังกระแจะเมืองตราด
23010020 โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) วังกระแจะเมืองตราด
23010021 โรงเรียนวัดแหลมหิน หนองคันทรงเมืองตราด
23010022 โรงเรียนวัดหนองคันทรง หนองคันทรงเมืองตราด
23010023 โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) หนองเสม็ดเมืองตราด
23010024 โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล หนองเสม็ดเมืองตราด
23010025 โรงเรียนวัดไทรทอง หนองโสนเมืองตราด
23010028 โรงเรียนวัดห้วงน้ำขาว ห้วงน้ำขาวเมืองตราด
23010029 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน ห้วงน้ำขาวเมืองตราด
23010030 โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) ห้วยแร้งเมืองตราด
23010031 โรงเรียนบ้านบางปรง ห้วยแร้งเมืองตราด
23010033 โรงเรียนวัดคลองขุด ห้วยแร้งเมืองตราด
23010035 โรงเรียนวัดบางปรือ ห้วยแร้งเมืองตราด
23010036 โรงเรียนวัดแหลมกลัด แหลมกลัดเมืองตราด
23010037 โรงเรียนบ้านคลองประทุน แหลมกลัดเมืองตราด
23010038 โรงเรียนวัดสะพานหิน แหลมกลัดเมืองตราด
23010039 โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ อ่าวใหญ่เมืองตราด
23010040 โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว อ่าวใหญ่เมืองตราด
23010041 โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ อ่าวใหญ่เมืองตราด
23010042 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ คลองใหญ่คลองใหญ่
23010043 โรงเรียนบ้านคลองจาก คลองใหญ่คลองใหญ่
23010044 โรงเรียนบ้านเนินตาล คลองใหญ่คลองใหญ่
23010045 โรงเรียนบ้านตาหนึก คลองใหญ่คลองใหญ่
23010046 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว ไม้รูดคลองใหญ่
23010047 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ไม้รูดคลองใหญ่
23010048 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ไม้รูดคลองใหญ่
23010049 โรงเรียนวัดห้วงโสม ไม้รูดคลองใหญ่
23010050 โรงเรียนบ้านโขดทราย หาดเล็กคลองใหญ่
23010051 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม หาดเล็กคลองใหญ่
23010052 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก หาดเล็กคลองใหญ่
23010053 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง เขาสมิงเขาสมิง
23010055 โรงเรียนบ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑) เขาสมิงเขาสมิง
23010056 โรงเรียนวัดสลัก ท่าโสมเขาสมิง
23010057 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ท่าโสมเขาสมิง
23010058 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง ท่าโสมเขาสมิง
23010059 โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) ท่าโสมเขาสมิง
23010060 โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) ทุ่งนนทรีเขาสมิง
23010062 โรงเรียนบ้านเกษมสุข เทพนิมิตเขาสมิง
23010063 โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา เทพนิมิตเขาสมิง
23010064 โรงเรียนบ้านมณฑล เทพนิมิตเขาสมิง
23010065 โรงเรียนบ้านดอนสูง ประณีตเขาสมิง
23010066 โรงเรียนวัดดินแดง ประณีตเขาสมิง
23010067 โรงเรียนวัดเสนาณรงค์ ประณีตเขาสมิง
23010068 โรงเรียนวัดประณีต ประณีตเขาสมิง
23010069 โรงเรียนวัดฆ้อ วังตะเคียนเขาสมิง
23010070 โรงเรียนบ้านโป่ง วังตะเคียนเขาสมิง
23010071 โรงเรียนบ้านหนองบัว สะตอเขาสมิง
23010072 โรงเรียนวัดตาพลาย สะตอเขาสมิง
23010073 โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง แสนตุ้งเขาสมิง
23010074 โรงเรียนวัดท่าหาด แสนตุ้งเขาสมิง
23010075 โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา แสนตุ้งเขาสมิง
23010076 โรงเรียนบ้านเนินตะบก แสนตุ้งเขาสมิง
23010077 โรงเรียนวัดพนมพริก แสนตุ้งเขาสมิง
23010079 โรงเรียนวัดช้างทูน ช้างทูนบ่อไร่
23010080 โรงเรียนบ้านด่านชุมพล ด่านชุมพลบ่อไร่
23010081 โรงเรียนบ้านปะเดา ด่านชุมพลบ่อไร่
23010082 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล ด่านชุมพลบ่อไร่
23010083 โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นนทรีย์บ่อไร่
23010084 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ นนทรีย์บ่อไร่
23010085 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) นนทรีย์บ่อไร่
23010086 โรงเรียนบ้านมะนาว บ่อพลอยบ่อไร่
23010087 โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง บ่อพลอยบ่อไร่
23010089 โรงเรียนบ้านจัดสรร บ่อพลอยบ่อไร่
23010090 โรงเรียนบ้านปะอา บ่อพลอยบ่อไร่
23010091 โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง บ่อพลอยบ่อไร่
23010092 โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ บ่อพลอยบ่อไร่
23010093 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ บ่อพลอยบ่อไร่
23010094 โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ หนองบอนบ่อไร่
23010095 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา หนองบอนบ่อไร่
23010096 โรงเรียนบ้านหนองบอน หนองบอนบ่อไร่
23010097 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่แหลมงอบ
23010098 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง คลองใหญ่แหลมงอบ
23010100 โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ คลองใหญ่แหลมงอบ
23010101 โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว น้ำเชี่ยวแหลมงอบ
23010102 โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) บางปิดแหลมงอบ
23010104 โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ บางปิดแหลมงอบ
23010106 โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) บางปิดแหลมงอบ
23010107 โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง แหลมงอบแหลมงอบ
23010108 โรงเรียนวัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) แหลมงอบแหลมงอบ
23010109 โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) แหลมงอบแหลมงอบ
23010110 โรงเรียนบ้านคลองเจ้า เกาะกูดเกาะกูด
23010111 โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว เกาะกูดเกาะกูด
23010112 โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด เกาะกูดเกาะกูด
23010113 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) เกาะหมากเกาะกูด
23010114 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว เกาะช้างเกาะช้าง
23010115 โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง เกาะช้างเกาะช้าง
23010117 โรงเรียนบ้านบางเบ้า เกาะช้างใต้เกาะช้าง
23010118 โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป เกาะช้างใต้เกาะช้าง
23010119 โรงเรียนวัดสลักเพชร เกาะช้างใต้เกาะช้าง
356 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
Version.2022.1.KAOPUNHOT