วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย004,2614,212 -494,292 80
ระดับประถมศึกษา0014,26114,137 -12413,843 -294
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น001,8141,795 -191,771 -24
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0000 -190
รวม0020,33620,144 -19219,906 -238
ห้องเรียน001,0811,072 -91,059 -13