สพป.ตราด.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1172191363
8%
3211:1
อนุบาล 21,0499321,981
46%
11617:1
อนุบาล 39739751,948
45%
11517:1
ระดับปฐมวัย2,1942,0984,292
22%
26316:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,1771,1232,300
17%
11720:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,1701,0612,231
16%
11719:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,2101,0882,298
17%
11819:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,1741,0912,265
16%
11520:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,2831,1482,431
18%
12220:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,1991,1192,318
17%
12019:1
ระดับประถมศึกษา7,2136,63013,843
70%
70920:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1353290643
36%
2922:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2346270616
35%
2921:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3275237512
29%
2918:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9747971,771
9%
8720:1
รวมทั้งสิ้น10,3819,52519,906
100%
1,05919:1