สพป.ตราด. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 141519
5%
210:1
อนุบาล 28688174
49%
822:1
อนุบาล 38281163
46%
820:1
ระดับปฐมวัย172184356
22%
1820:1
ประถมศึกษาปีที่ 19384177
17%
822:1
ประถมศึกษาปีที่ 28781168
16%
821:1
ประถมศึกษาปีที่ 38475159
15%
820:1
ประถมศึกษาปีที่ 48774161
16%
820:1
ประถมศึกษาปีที่ 510398201
19%
1020:1
ประถมศึกษาปีที่ 68979168
16%
919:1
ระดับประถมศึกษา5434911,034
65%
5120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1342357
27%
319:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2474390
42%
423:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3353166
31%
417:1
มัธยมศีกษาตอนต้น11697213
13%
1119:1
รวมทั้งสิ้น8317721,603
100%
8020:1